آموزش بازاریابی ویدئویی

مدیریت رسانه و برندینگ

از داستان سرایی تا فیلمسازی برای رشد کسب و کار همراه شما هستیم.

تبلیغات نکن، مشتری جذب کن!

آیا ویدئو مارکتینگ برای رشد کار من مناسب است؟

6 راه حل جذب مشتری با نگرش برندینگ

چگونه با مشتری صحبت کنم؟

تبلیغات سنتی مانند فریادی بر سر مشتریان بالقوه است در حالی که بازاریابی محتوایی با آنها گفتگو می کند.

جو پولیتزی

آموزش بازاریابی محتوایی

چگونه با محتواسازی و مدیریت رسانه برندسازی کنید.

ویدئو مارکتینگ

خانم شاد و جسوری هستی؟

تکنیک های ساده برای برندسازی شخصی و مدیریت کار و زندگی

مدیرکسب و کاری با 1 تا 20 نیرو هستی ؟

نیروی ایده پرداز در سازمان یا مدیر تبلیغات هستی ؟

مدیر کسب و کاری از 20 تا 200 نیرو هستی؟

بالای 200 نیرو داری؟…

خدمات رسانه و برندینگ چیست؟

چگونه کسب و کار کوچک تا بزرگ خود را با کاهش هزینه تبلیغات توسعه دهید و با ارتباط با مشتری برند شوید؟

ساخت تیزر و فیلم در اهواز

چگونه با ساخت ویدئو هدفمند و تکنیک های بازاریابی کسب و کار خود را توسعه دهید؟

تکنیک های سخنوری و ارتباط موثر

چگونه در جمع، جلوی دوربین و یا زمان ارائه خدمات ومحصول خوب صحبت کنید؟
سخنوری رمز ارتباط موثر است.